Prawo cywilne

Do zakresu usług świadczonych w zakresie prawa cywilnego należą:

 • przygotowanie pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciwów od wyroku zaocznego, cofnięcie pozwu w całości lub w części;
 • przygotowanie wniosków o przywrócenie terminu;
 • przygotowanie wniosków o zawezwania do próby ugodowej;
 • przygotowanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia roszczenia;
 • przygotowanie środków odwoławczych – zażaleń, apelacji;
 • przygotowanie nadzwyczajnych środków odwoławczych - skarg kasacyjnych, wniosków o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • przygotowanie wniosków o wszczęcie egzekucji, skarg na czynności komornika, pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • reprezentacja w postępowaniu mediacyjnym, przygotowanie ugody;
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych;
 • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli;
 • postępowania egzekucyjne;
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego;
 • reprezentacja przed sądami.

W zakresie prawa spadkowego prowadzimy sprawy:

 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;
 • oświadczeń o przyjęciu spadku, w tym proste, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków prawnych złożonych oświadczenia o przyjęciu lub  odrzuceniu spadku;
 • o zachowek;
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W zakresie prawa zobowiązań prowadzimy sprawy:

 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;
 • przygotowanie i udzielanie doradztwa prawnego w zakresie umów:
  • sprzedaży, w tym roszczeń wynikających z rękojmi, gwarancji i niezgodność towaru z umową;
  • prawa odkupu i prawa pierwokupu;
  • zlecenia, w tym roszczeń wynikających z wypowiedzenia umowy;
  • o dzieło, w tym roszczeń wynikających z wadliwego wykonywania dzieła i odstąpienia od umowy;
  • o roboty budowlane, w tym roszczeń wynikających z opóźnienia prac, wadliwego wykonywania prac i odstąpienie od umowy;
  • dzierżawy, w tym roszczeń dotyczących wypowiedzenia umowy, zapłaty wynagrodzenia;
  • najmu, w tym roszczeń dotyczących eksmisji z lokalu mieszkalnego, wypowiedzenia umowy, zapłaty czynszu;
  • pożyczki, w tym roszczeń dotyczących zwrotu pożyczki, wypowiedzenia umowy pożyczki;
  • przewozu, w tym roszczeń dotyczących wypowiedzenia umowy;
  • ubezpieczenia, renty i dożywocia;
  • darowizny, w tym roszczeń dotyczących odwołania darowizny;
  • deweloperska.
 • kary umowne, opóźnienia i zwłoki w wykonaniu zobowiązania oraz odstąpienia od umowy;
 • bezpodstawne wzbogacenia i świadczenie nienależne;
 • zadośćuczynienia i odszkodowania, w tym roszczenia wynikające z wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy;
 • ochrony praw lokatorów.

W zakresie prawa rzeczowego prowadzimy sprawy:

 • ochrony prawa własności, w tym roszczenia dotyczące wydania rzeczy, zaniechania naruszeń przywrócenia stanu poprzedniego, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy;
 • zasiedzenia ruchomości i nieruchomości;
 • współwłasność, w tym roszczeń dotyczących zniesienia współwłasności, ustanowienia zarządu, zbycia udziału we współwłasności.

Aktualności

ZUS kwestionuje wysokość zasiłku

ZUS zapowiada, że bardzo skrupulatnie będzie sprawdzał wysokość i należność wypłacanych zasiłków...

Czytaj wiecej...

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera w rozdziale 4 zatytułowanym „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Wyróżnić można następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje (art. 46- 63), wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 64- 74), zezwolenia (art. 75 ust. 1-2a), zgłoszenie (art. 75 ust. 2), licencje (art. 75 ust. 3), oraz zgodę (art. 75 ust. 4).

Czytaj wiecej...

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

Czytaj wiecej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna ?

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Czytaj wiecej...